O projekcie

Celem projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce” jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu z rynku pracy pracowników w wieku powyżej 40 lat sektora MŚP na skutek ich deficytów wiedzy i umiejętności informatycznych i teleinformatycznych.

Polska jako członek Unii Europejskiej realizuje jeden ze strategicznych celów UE, którym jest osiągnięcie takiego poziomu rozwoju gospodarki europejskiej, aby stała się ona zdolna do konkurowania z gospodarką amerykańską w warunkach gospodarki globalnej. Sukces w globalnej gospodarce w dużym stopniu zależy od pełnego wykorzystania szeroko rozumianych technologii informatycznych.

Polska gospodarka, włączona w krwioobieg gospodarki globalnej, może osiągnąć wyraźnie szybsze tempo rozwoju, jeżeli w sposób istotny doprowadzi się w Polsce do upowszechnienia umiejętności i kompetencji informatycznych. Szansą na sukces jest posiadanie wysokich kompetencji informatycznych przez wszystkich pracowników polskich przedsiębiorstw.

Dla ludzi, którzy rozpoczynali swoją aktywność zawodową w latach 90, komputery stanowiły cześć rzeczywistości, w której się obracają. Inaczej sytuacja wygląda u tych osób, które w wiek dojrzały wchodziły przed rokiem 1990, kiedy nastąpiło wyraźne poszerzenie dostępu do komputerów i stopniowe rozszerzenie zakresu nauczania informatyki w szkołach średnich i wyższych. Sytuacja pomiędzy tymi dwoma grupami nie jest równa.

Partnerstwo ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do nowych technologii poprzez budowę i wdrożenie systemu przeciwdziałającego zjawisku wykluczenia społecznego na skutek tzw. podziału cyfrowego (ang. digital divide) System ten w dużej mierze zależy od systemu edukacji ustawicznej w tym zakresie. Dlatego celem działań Partnerstwa będzie stworzenie ogólnodostępnych programów edukacyjnych i sposobów kształcenia przygotowanych dla pracowników w wieku powyżej 40 lat. Działaniom tym towarzyszyć będzie rozpoczęcie ogólnokrajowej debaty społecznej i eksperckiej oraz upowszechnienie tej tematyki w celu głębszego włączenia jej w obszar zainteresowań instytucji edukacyjnych i rządowych odpowiedzialnych za tematykę kształcenia informatycznego.

Partnerzy realizaujący projekt zostali dobrani tak, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości dla osiągnięcia celu projektu. Wśród nich jest szkoła wyższa kształcąca na kierunku informatyki, mająca także bardzo duże doświadczenie w zakresie narzędzi informatycznych niezbędnych dla pracowników biznesu, czołowy instytut naukowo-badawczy, firma konsultingowa o zasięgu międzynarodowym, która może dostarczyć know-how z całego świata, stowarzyszenie zrzeszające w Polsce ponad 1200 specjalistów personalnych oraz firma szkoleniowa z najszerszą ofertą edukacji informatycznej na krajowym rynku. Taki skład Partnerstwa gwarantuje najwyższą jakość zarówno w zakresie badań, jaki i szkoleń oraz szerokiego wdrożenia rezultatów projektu. W realizacji projektu uczestniczyć będą także Partnerzy międzynarodowi.

Przewidywanymi efektami działań partnerstwa są m.in.:

- poprawa stanu umiejętności korzystania z narzędzi IT pracowników MŚP
- upowszechnienie innowacyjnych programów kształcenia informatycznego
- zainteresowanie wdrożeniem programów przez różnego typu ośrodki edukacyjne
- zmiana nastawienia kadr zarządzających MŚP – wytworzenie tradycji inwestowania w rozwój kwalifikacji informatycznych pracowników
- wytworzenie mechanizmów zachęcających pracowników do samodzielnego podnoszenia własnych kwalifikacji
- podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez wykorzystanie narzędzi IT

Polityka równości płci
1. Skład organów nadzorujących realizację projektu IT QUAL – Komitet Sterujący oraz Biuro Projektu – stworzone zostały z zachowaniem dbałości o równowagę płci w obsadzie stanowisk i zrównoważony podział obowiązków. Równowaga płci jest definiowana jako zachowanie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w pełnieniu poszczególnych funkcji przy uwzględnieniu równowagi w zakresie podziału odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań.
2. W Partnerstwie występuje zrównoważony udział kobiet i mężczyzn realizujących zadania w ramach projektu IT QUAL. Zrównoważenie dotyczy zarówno realizacji zadań merytorycznych, jak też administracyjnych.
3. Osoby pracujące w projekcie IT QUAL mają możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Praca w projekcie IT QUAL realizowana jest częściowo w systemie telepracy – pozwalając łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne.
4. W projekcie przy rekrutacji beneficjentów przewidziana jest zasada zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w szkoleniach oraz testowaniu stworzonych narzędzi.