Rezultaty

Sekcja zawiera wybrane rezultaty przygotowane w ramach projektu IT qual w „Partnerstwie na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce”. Wśród nich znajdują się opracowania dotyczące kształcenia ustawicznego, podnoszenia kompetencji informatycznych, analizy rynku pracy, a także przykładowe narzędzia wykorzystywane w projekcie. Opracowania tu zawarte są wykorzystywane dla opracowania rozwiązań i narzędzi służących rozwojowi kompetencji informatycznych przedsiębiorstw MŚP w Polsce. Jakiekolwiek wykorzystanie oraz przetwarzanie wszelkich materiałów tutaj zawartych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora projektu.

Raport z diagnoz i konsultacji w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych
prowadzonych dla MŚP
- część trzecia raportu - wnioski 

Podręcznik szkoleń e-learningowych - przewodnik opisujący proces tworzenia kursów e-learningowych

Transnational Best Practices concerning adaptation of SMEs to ICTs - opis dobrych praktych dotyczących adaptacji MŚP do technologii ICT

Równość płci raport IPiSS - Ocena realizacji polityki równości płci w projekcie ITQUAL i w organizacjach Partnerstwa

Adaptability of European SMEs to information and communication technologies - raport PAEE (zip)

Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - determinanty wykorzystania kompetencji ICT -
Tom I    Tom II    Tom III

Analiza dzialan i inicjatyw realizowanych lokalnie

Motywowanie do kształcenia w zakresie technologii informatyczynch

Kwestionariusz Pracodawcy ITqual (.pdf) Kwestionariusz badawczy stosowany w projekcie

Kwestionariusz Pracownicy ITqual (.pdf) Kwestionariusz badawczy stosowany w projekcie

Edukacja IT w Republice Slowackiej

Analiza doswiadczen innych krajow w rozwiazywaniu deficytu IT

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Przewodnik po szkoleniach IT

Inwestycje w kapital ludzki ITqual (.pdf) Opracowanie zawiera wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu IT qual, związanych z inwestowaniem w kapitał ludzki

IT competences Poland PAEE (.rar) Opracowanie zawiera wyniki badań międzynarodowych prowadzonych w projekcie IT qual w ramach międzynarodowego Partnerstwa PAEE

IT skills Poland COMPETERE (.pdf) Opracowanie zawiera wyniki badań międzynarodowych prowadzonych w projekcie IT qual w ramach międzynarodowego Partnerstwa COMPETERE

Kompetencje IT w Polsce - raport z badan jakosciowych (.pdf) Raport z badań jakościowych przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach projektu IT qual

Ksztalcenie ustawiczne w Polsce ITqual (.rar) Opracowanie zawiera analizę kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce, również na tle pozostałych krajów Unii Europejskie

Polityka Szkoleniowa i Szkolenia w MSP (.pdf) Raport omawia politykę szkoleniową przedsiębiorstw MŚP

Raport audyt luk kompetencyjnych MSP ITqual (.pdf) Opracowanie zawiera rezultaty audytu luk kompetencyjnych przedsiębiorstw MŚP w Polsce

Zasoby pracy w Polsce ITqual (.pdf) Raport zawiera informacje na temat perspektyw rozwoju zasobów ludzkich w Polsce w kontekście rozwoju i kształcenia

Scenariusz zoogniskowanego Wywiadu grupowego pracodawcy - wersja I

Scenariusz zoogniskowanego Wywiadu grupowego pracodawcy - wersja II

Scenariusz zoogniskowanego Wywiadu grupowego pracownicy - wersja I

Scenariusz zoogniskowanego Wywiadu grupowego pracownicy - wersja II

Scenariusz zoogniskowanego Wywiadu grupowego pracownicy - wersja III

Klucz kogowy do kwestionariusza pracodawców - Pytania Otwarte

Klucz kogowy do kwestionariusza pracowników - Pytania Otwarte

Klucz kodowy do kwestionariusza partnerów społecznych

Klucz kodowy do kwestionariusza pracodawców

Klucz kodowy do kwestionariusza pracowników

Koncepcja badania w parnerstwie Competere

Koncepcja badania w parnerstwie PAEE

Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce - „Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii”

Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach - badanie prowadzone w ramach działań partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce finansowane ze środków inicjatywy wspólnotowej equal – kwestionariusz I

Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach - badanie prowadzone w ramach działań partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce finansowane ze środków inicjatywy wspólnotowej equal – kwestionariusz II

Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach - badanie prowadzone w ramach działań partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce finansowane ze środków inicjatywy wspólnotowej equal – kwestionariusz III

Kwestionariusz do badania w partnerstwie PAEE - badanie prowadzone w ramach działań partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce finansowane ze środków inicjatywy wspólnotowej equal

Pilotaż  - "Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Test kompetencji informatycznych - badanie prowadzone w ramach działań partnerstwa na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce finansowane ze środków inicjatywy wspólnotowej equal