Wortal szkoleń IT


Wortal „itqual szkolenia” kierowany jest do pracowników i przedsiębiorców MŚP w Polsce. Wspiera rozwój zawodowy osób, które często nie mają odpowiednich kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w swojej pracy. Dzięki zastosowaniu prostych w obsłudze, ale pozwalających na wieloaspektowe wyszukiwanie, narzędzi do wyszukiwania danych oraz aplikacji do przeprowadzania autodiagnozy poziomu umiejętności ICT (ang. Internet and Communication Technologies – pol. Technologie Internetowe i Telekomunikacyjne), wortal umożliwia znalezienie rozwiązań zaspokajających potrzeby edukacyjne użytkowników w zakresie ICT.

Cel funkcjonowania wortala


Celem funkcjonowania wortala jest bardziej bezpośrednie powiązanie potrzeb edukacyjnych pracowników i przedsiębiorców MŚP z ofertą szkoleniową instytucji szkolących w zakresie ICT, w oparciu o przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorców kryteria podziału szkoleń. Cechą wyróżniającą to rozwiązanie jest możliwość analizy i wyboru szkoleń ICT prowadzących do rozwoju niezbędnych na danym stanowisku kompetencji. Funkcją realizowaną przez wortal jest również tworzenie mechanizmów wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi i odbiorcami usług szkoleniowych. To może umożliwić bardziej precyzyjne projektowanie oferty szkoleniowej, przez co może przyczynić się do zwiększenia efektywności szkoleń. Wortal „itqual szkolenia” m.in. dzięki wykorzystaniu prostego i dającego szybkie efekty narzędzia do autodiagnozy – stanowiącego jeden z ważniejszych elementów wortala – tworzy kompletny mechanizm ułatwiający rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych ICT pracowników przedsiębiorstw MŚP.

Dla kogo jest wortal?


Wortal „itqual szkolenia” jest przeznaczony dla pracowników i przedsiębiorców sektora MŚP – obecnych i przyszłych – poszukujących informacji na temat możliwości realizacji swoich potrzeb szkoleniowych w zakresie ICT. Dzięki możliwości autodiagnozy poziomu umiejętności ICT możliwe jest dokonanie szybkiej oceny poziomu swoich kompetencji. Wortal może być wykorzystywany przez firmy szkoleniowe, firmy świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorstw MŚP oraz ośrodki kształcenia ustawicznego.

Jak skorzystać z wortala?

Korzystanie z wortala wymaga podstawowej wiedzy dotyczącej obsługi komputera, podstaw wykorzystania przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu. Na głównej stronie wortala znajduje się „Katalog szkoleń” zawierający informacje o dostępnych szkoleniach. Dział „Aktualności” dostarcza informacji na temat bieżących wydarzeń związanych z rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy w kontekście wykorzystania narzędzi informatyczno-telekomunikacyjnych. W dziale „Felietony” znajdą się publikacje adresowane do osób i firm będących użytkownikami wortala. Dział „Biblioteka” zawiera materiały szkoleniowe oraz informacyjne udostępniane za pośrednictwem wortala. „Leksykon” stanowi część wortala poświeconą wyjaśnianiu pojęć i terminów specyficznych dla branży ICT, których znajomość może się okazać przydatna do właściwego rozumienia publikacji z tej dziedziny, jak również korzystania z oferty szkoleniowej. „Forum” stanowi narzędzie komunikacji pomiędzy użytkownikami wortala oraz jest platformą wymiany informacji na temat oferty szkoleniowej.

Aby przejść na stronę wortala, kliknij tutaj